Nyhed

Ministeren for landdistrikter, Louise Schack Elholm, fremsætter to nye lovforslag

Publiceret 13-02-2023

Ministeren for landdistrikter, Louise Schack Elholm, har den 8. februar 2023 fremsat to lovforslag for Folketinget.

Lovforslag nr. L 35

Forslag til lov om ændring af lov om udlejning af fast ejendom til ferie- og fritidsformål m.v. og campering m.v. (Forsøgsordning for udvidet vintercampering)

Lovforslaget følger op på forslag til folketingsbeslutning B 77.

Med lovforslaget gøres det muligt for kommunerne at tillade udvidet vintercampering i to vintersæsoner som led i en forsøgsordning. De to vintersæsoner er vinteren 2023/2024 og vinteren 2024/2025. Forsøgsordningen omfatter kun campingpladser, der på tidspunktet for lovforslagets ikrafttræden allerede har tilladelse til vintercampering, dvs. campering i perioden fra den 1. november til den 28. februar.

Som opfølgning på lovforslaget vil der blive udstedt en ændring til campingreglementet, der forventes at træde i kraft den 1. september 2023.

Lovforslag nr. L 36

Forslag til lov om ændring af lov om planlægning, lov om Planklagenævnet og lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet (Fremme af vedvarende energi i den fysiske planlægning og effektivisering af sagsbehandling i Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet)

Lovforslaget er en opfølgning på Bolig- og Planstyrelsens ”Evaluering af planloven m.v.” fra marts 2021 og udmønter 1) dele af den politiske aftale af 15. juni 2022 ”Opfølgning på evaluering af planloven m.v.”, der er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti, og 2) et delelement i stemmeaftale af 25. juni 2022 ”Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022, Et grønnere og sikrere Danmark”, der er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne.

Med hensyn til den del af lovforslaget, der vedrører lov om planlægning (planloven) foreslås det, at formålsbestemmelsen udvides til at omfatte klima på linje med miljø, natur samt vækst og udvikling, og at det statslige tilsyn med kommunernes planlægning fokuseres for at sikre klarere rammer for planlægningen for VE-anlæg. Endvidere foreslås det, at planlægning for opsætning af vindmøller og solcelleanlæg skal være mulig i herregårdslandskaber og godslandskaber. Dog vil ministeren for landdistrikter kunne gøre indsigelse mod et planforslag, hvis der er tale om et herregårdslandskab eller godslandskab af en særlig kvalitet; det vil i sådanne tilfælde være ministerens kompetence at afveje den nationale interesse i bevarelse af et herregårdslandskab eller godslandskab af en særlig kvalitet over for den nationale interesse i udbygning af vedvarende energi.

Det er aftalt i forligskredsen bag planloven, at regeringen i efteråret 2023 vil fremsætte lovforslag til gennemførelse af de øvrige elementer i planlovsaftalen af 15. juni 2022.