Behandling af persondata i forbindelse med LAG- og FLAG-projekter

Herunder finder du vores privatlivspolitik i forbindelse med LAG- og FLAG-projekter. 

Behandling af persondata

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Plan- og Landdistriktsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Plan- og Landdistriktsstyrelsen
Slotsgade 1, 2. sal
4800 Nykøbing F.
CVR-nr.: 42125741
Telefon: 3330 7010
Mail: bpst@bpst.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte Kirkeministeriets databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på følgende måde: 
Pr. e-mail: databeskyttelsesraad@km.dk
Pr. telefon: 33 92 33 90
Pr. brev: Kirkeministeriet, Frederiksholm Kanal 21, 1220 København K, Att: Databeskyttelsesrådgiveren

Du kan læse mere på Kirkeministeriets hjemmeside lige her: https://www.km.dk/ministeriet/databeskyttelse

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • At behandle projekter vedr. LAG og FLAG, herunder ansøgning, udbetaling og effektmåling af projekter.
 • At registrere tilskudsmodtagere og ansøgere i forbindelse med ansøgning, tilsagn, afrapportering - oplysningerne

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • EU bekendtgørelse nr. 305 af 29. marts 2016
 • EU bekendtgørelse nr. 1811 af 22. december 2015
 • LBK nr. 766 af 19. juni 2017 - Bekendtgørelse af lov om Landdistriktsfonden
 • LBK nr. 19 af 4. januar 2017 - Bekendtgørelse af lov om Hav- og Fiskerifonden
 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 508/2014 af 15. maj 2014
 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1305/2013 af 17. december 2013
 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1303/2013 af 17. december 2013
 • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c, og databeskyttelseslovens § 11

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:

 • Navn
 • Adresse 
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • CVR nr.

Fortrolige oplysninger:

 • CPR nr.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende offentlige modtagere:

 • Skat
 • Landbrugsstyrelsen
 • Fiskeristyrelsen
 • EU-Kommissionen
 • Europa-Parlamentet 

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende private aktører:

 • Systemudbyder – Inviso, som Erhvervsstyrelsen har indgået en databehandleraftale med.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører IKKE dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Ovenstående oplysninger stammer fra dig selv samt fra vores interne database (BTAS), som indeholder oplysninger om tidligere projekter.

De oplysninger som Plan- og Landdistriktsstyrelsen behandler i overensstemmelse med ovenstående, er de oplysninger, som projektholder skal oplyse for at komme i betragtning til støtte. Hvis Plan- og Landdistriktsstyrelsen ikke får adgang til behandlingen af dine personoplysninger i overensstemmelse med ovenstående, vil der ikke være mulighed for at modtage støtte til LAG- og FLAG-projekter.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i henhold til EU's forordninger, jf. ovenfor. I den forbindelse bemærkes, at dokumentationen hos dem, der har modtaget støtte, skal opbevares i 5 ½ år efter slutudbetaling, hhv. 10 år såfremt der foreligger skærpende omstændigheder vedr. de minimis-støtte.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Indhold: